Algemene Voorwaarden Webshop Brian Bikes

 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brian bikes aangeboden artikelen en voertuigen !
  • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met alle door brian bikes gestelde voorwaarden, brian bikes behoudt ten alle tijden het recht om de voorwaarden aan te passen.
  • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen worden de specifieke voorwaarden en of bedingen van derden niet door Brian Bikes erkend.
  • Brian Bikes garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de in het aanbod genoemde omschrijving!
 2. Levering
  • Levering vindt plaats zolang de voorraad van Brian Bikes Strekt.
  • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Brian Bikes bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  • Aan de leveringsplicht zal zonder tegenbewijs zijn voldaan door Brian Bikes wanneer de door ons geleverde zaken minimaal een keer aan de koper zijn aangeboden, Bij levering aan huis strekt het door de vervoerder geleverde bewijs . Een niet geaccepteerd pakket word door Brian Bikes gezien als geleverd!
  • Alle op internet genoemde levertijden zijn slechts een indicatie er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 3. Prijzen
  • Prijzen worden in de looptijd van de aanbieding niet verhoogd , Mits de fabrikant of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken!
  • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet en drukfouten voor de gevolgen hiervan neemt Brian Bikes geen aansprakelijkheid
  • Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief 21% Btw, Tenzij het een gebruikt product betreft en daarop de Margeregeling van toepassing is!
 4. Zichttermijn en herroepingsrecht
  • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Brian Bikes via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien afnemer het product gebruikt heeft of de verpakking dusdanig heeft beschadigd waardoor het product niet meer als nieuw kan worden verkocht is er geen recht tot herroeping , Immers door ingebruikname heeft u het product geaccepteerd.

Voor bromfietsen,scooters en andere door ons aangeboden tweewielers is de zicht en herroepings termijn niet van toepassing omdat u voor het bestellen geacht wordt een bezoek te brengen aan onze showroom om daar het voertuig te bezichtigen en te beoordelen!

 

 • Wanneer de afnemer de overeenkomst herroept zal Brian Bikes de tot nu toe door de afnemer betalingen exclusief verzendkosten aan de afnemer terugbetalen op dezelfde wijze waarop aan Brian Bikes is betaald. Indien anders overeengekomen zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourgoederen bij Brian Bikes terugbetaling aan de afnemer plaatsvinden.
 • De afnemer dient de goederen binnen 14 dagen vanaf de dag dat aan Brian Bikes is vermeld de overeenkomst te herroepen aan ons terug te overhandigen of verzenden. Afnemer is optijd als de goederen verstuurd worden als de goederen binnen de termijn van 14 dagen vestuurd worden aan Brian Bikes .
 • Afnemer is aansprakelijk voor de waardevermindering die ontstaan is door gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, werking en kenmerken van het geleverde goed vast te stellen.
 • Zicht termijn en herroeping zijn niet van toepassing op artikelen die al gebruikt door Brian Bikes werden aangeboden en/of opruimings artikelen, Scooters en Bromfietsen zowel nieuw als gebruikt komen niet in aanmerking voor herroeping daar wij u als afnemer achtten de scooter of bromfiets bij ons in de showroom te beoordelen alvorens u tot koop overgaat.
  • Indien u een bestelling plaatst bij Brian Bikes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Brian Bikes. Brian Bikes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  • Brian Bikes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  • Brian Bikes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 1. Garantie en Conformiteit
  • Brian Bikes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Een door Brian Bikes, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Brian Bikes) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Brian Bikes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Brian Bikes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  • Indien klachten van de afnemer door Brian Bikes gegrond worden bevonden, Brian Bikes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Brian Bikes en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Brian Bikes) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Brian Bikes gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brian Bikes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  • Brian Bikes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  • Deze garantie geldt niet indien zolang de afnemer de geleverde goederen niet volledig aan Brian Bikes betaald heeft, De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen Brian Bikes en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 2. Aanbiedingen
  • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Brian Bikes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  • Mondelinge toezeggingen verbinden Brian Bikes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  • Brian Bikes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  • Aanbiedingen van Brian Bikes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 3. Overeenkomst
  • Een overeenkomst tussen Brian Bikes en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Brian Bikes op haalbaarheid is beoordeeld.
  • Brian Bikes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 4. Afbeeldingen en Omschrijvingen
  • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Brian Bikes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Overmacht
  • Brian Bikes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Brian Bikes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

 • Brian Bikes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Brian Bikes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 • Indien Brian Bikes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Brian Bikes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 2. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Brian Bikes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Brian Bikes zolang de afnemer de vorderingen van Brian Bikes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Brian Bikes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Brian Bikes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brian Bikes of een door Brian Bikes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Brian Bikes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Brian Bikes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Brian Bikes.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Brian Bikes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Brian Bikes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.